Начало / Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

Макс Консулт предлага консултантски решения и анализи за оценка на енергийната ефективност на битови, административни и промишлени сгради и обекти.

Консултантските решения и анализи които предлагаме за енергийна ефективност включват:

Енергийна ефективност на сгради

Макс Консулт извършва оценки на енергийните характеристики на съществъващи и новоизграждащи се сгради и тяхното фактическо енергопотребление. Предлагаме консултации и изпълнение на топлоизолацията на оценените сгради. Предлагаме на вашето внимание, част от тези анализи:

 1. Технически и технологичен анализ на градоустройствени решения.Икономическа оценка за оптимално енергопотребление
 2. Предложения за технически решения за намаляване на топлинни загуби на съществуващ сграден фонд, икономически анализ и себестойност
 3. Оценка на технически решения за оптимизация на топлинни загуби за новоизграждащи се фамилни къщи, жилищни кооперации, обществено административни сгради. Информация, консултации, оферти за топлоизолационни материали
 4. Консултации и предложения за въвеждане на системи за управление на енергопотреблението за фамилни къщи , жилищни кооперации, жилищни райони, обществено административни сгради
 5. Анализ на енергопотреблението с оценка степента на влияние от въвеждането на нови технологии и либерализирани енергийни пазари
 6. Анализ на потенциала (технически, технологичен, икономически) на нови енергийни технологии и отоплителни системи за енергопотребление

Енергийна ефективност на промишлени обекти

Макс Консулт извършва консултиране и анализи на изградени и новостроящи се промишлени системи и обекти. Нашите анализи включват оценки на:

 • разхода на горива и енергия
 • потенциала за оптимизиране разхода на енергия от въвеждане на нови технически решения
 • необходимите инвестиции за изграждане на инфраструктура и преоборудване
 • проектиране, изграждане или обновяване на вътрешни инсталации
 • реализирани икономии от смяна на горивна база и въвеждане на нови технически и технологични решения

Макс Консулт предлага инженерингови и консултантски услуги при проектиране и изграждане на:

Комбинирани слънчеви енергийни системи

Макс Консулт извършва проектиране и изграждане на комбинирани слънчеви системи с възможности за свързване към вече изградени или изграждащи се отоплителни инсталции.

Имаме изграден опит в подготвянето на проекти по правителствените програми за енергийна ефективност които субсидират 20% от крайната цена на проекта. Предлагаме решения базирани на:

 • едно, дву и N колекторни системи
 • с обем на бойлера от 80 до 500 литра
 • системи приложими за фамилни къщи, хотели, туристически комплекси и селскостопански ферми

Малки водно електрически централи

Възобновяеми енергийни източници като малки водно електрически централи до 5 MW. Традиционно нашата работа включва проучвания, консултации и разработка на:

 1. Предпроектно проучване - хидроложки условия
 2. Предпроектно проучване - техникоикономически характеристики
 3. Екологичен анализ
 4. Проучване възможностите за осигуряване на инвестиции за финансиране на проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

Вятърни електрически централи

Проучване възможностите за осигуряване на инвестиции за финансиране на проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.

Енергиен одит

На база оценка за енергийните характеристики и оценка за разход на горива и енергия за промишлени системи и обекти Макс Консулт предлага извършване на изследвания и анализи чрез които можете да:

 • оптимизирате и прогнозирате във времето - възвращаемостта на вложените инвестиции при смяна на горивната база или въвеждането на нови технологични и технически решения
 • следите разходите, икономиите, продажбите и печалбата
 • оценка на инвестициите от гледна точка на кредитиране и динамиката на международните цени на горива и енергия
 • оценка на конурентноспособността на избраната горивна база
 • контрол по изпълнение на проектите за ефективно енергопотребление

Ако имате нужда от консултиране в областта на енергийната ефективност или искате да получите повече информация моля свържете се с нас.